Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันสุขภาพ

  ซื้อประกัน >> ประกันสุขภาพ

หมายถึง การประกันที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย

           โดยทั่วไปประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ในกรรีที่ผู้เอาประกันได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน

    การประกันสุขภาพในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กรมธรรม์ ตามประเภทของกรมธรรม์ คือ

     ก. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

     ข. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม